حفاظت فردی از طریق لباس کار

طبقه بندی وسایل حفاظت فردی و لباس کار
حفاظت از صورت و چشم‌ها، شامل عینك‌ها، شیلدهای صورت، هودها، كلاه ایمنی 
حفاظت از سر شامل كلاه‌ حفاظتی، گوشی‌ها و غیره. 
وسایل حفاظت از دستها و پاها شامل دستكش‌، كفش‌ ایمنی، حفاظ‌های ساق پا و غیره. 
وسایل حفاظتی دیگر شامل كمربندهای ایمنی، پیش بندها، لباس‌ كار و غیره. 
كلیه پرسنل كارگاه باید مجهز به كلاه و كفش ایمنی بوده و در صورتی كه شرایط و نوع كار اقتضا نماید سایر وسایل حفاظت فردی از قبیل: دستكش، عینك، ماسك، كمربند ایمنی و طناب نجات، گوشی و ... مطابق ضوابط باید در اختیار پرسنل قرار داده شود. 
پیمانكار موظف است در خصوص استفاده از لوازم حفاظت فردی كه بوسیله او در اختیار كارگران قرار داده شده است نظارت نماید. بدیهی است عدم استفاده از وسایل مذكور توسط كارگران قصور در انجام وظیفه پیمانكار محسوب و در صورت بروز حادثه پیمانكار مسئول خواهد بود. 
مسئولیت نظارت مستقیم بر توزیع وسایل حفاظت فردی به عهده واحد ایمنی مربوطه (كارفرما، مشاور و پیمانكار) می‌باشد. 

ادامه مطلب